اعضاء :

رئیس همایش: احمد مولائی

دبیر علمی: دکتر سیدحمیدرضا قریشی

دبیر اجرایی: علیرضا ملکی

دبیرخانه همایش: حمیده مولائی

کمیته ها:

کمیته حقوقی

کمیته اقتصاد: حمیدرضا صالحی

کمیته بیمه و بانکداری: دکتر حسین زاده

کمیته فرهنگی: دکتر عبدالرسول علم الهدی

کمیته امور بین الملل: دکتر شریفی طرازکوهی

کمیته زیست محیطی: دکتر بزرگیان

کمیته مدعوین: حمیده مولائی

کمیته روابط عمومی: رضا خسروی

کمیته ترابری و پشتیبانی

کمیته VIP و تشریفات: آقای شاطری

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعاتی گنجینه یاران سما می باشد

اولین همایش نقش تجارت خصوصی در تحقق شعار سال

(مهارتورم، رشد تولید)

با رویکرد قضائی

سالن اجلاس -28 شهریور ۱۴۰۲

هدف:
تعیین وظایف و نقش آفرینی هر یک از دستگاه های پیگیری نظام در تحقق شعار سال 1402 با الگوگیری از تجارب سایر کشورها در این زمینه.

مأموریت:
ارتقاء مفاهمه بین دستگاهی در شرایط مختلف به منظور ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه جهت حصول و استفاده بهینه از منابع و استخدام ابزار مناسب پس از شناسایی و سازماندهی مناسب.