مشـاور پژوهش و نوآوری مدیـرعامل “ اندیشکده سمـا ” منصـوب شـد

جنـاب آقـای منوچهر لرنی

انتخـاب بجـا و شایسته جنابعالی را بـه سمـت مشـاور پژوهش و نوآوری مدیـرعامـل “ سمــا” که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های‌ برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود.

امیدواریم در سایه ایزد منان و با استفاده از تجارب و توانمندی خود و دیگـر هـمکـاران در اعـتـلای آرمان های‌ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

اولین همایش نقش تجارت خصوصی در تحقق شعار سال

(مهارتورم، رشد تولید)

با رویکرد قضائی

سالن اجلاس -28 شهریور ۱۴۰۲

هدف:
تعیین وظایف و نقش آفرینی هر یک از دستگاه های پیگیری نظام در تحقق شعار سال 1402 با الگوگیری از تجارب سایر کشورها در این زمینه.

مأموریت:
ارتقاء مفاهمه بین دستگاهی در شرایط مختلف به منظور ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه جهت حصول و استفاده بهینه از منابع و استخدام ابزار مناسب پس از شناسایی و سازماندهی مناسب.