فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، به منظور ساماندهی تشکلی فرآیندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنایع انرژی ایران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در حوزه صادرات کالا و خدمات حوزه انرژی ایران و دفاع از منافع مشروع اعضاء ، و به استناد قوانین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان یک شخصیت حقوقی غیرانتفاعی مستقل در سال 1389 تاسیس گردیده است.

اهداف :

اولین همایش نقش تجارت خصوصی در تحقق شعار سال

(مهارتورم، رشد تولید)

با رویکرد قضائی

سالن اجلاس -28 شهریور ۱۴۰۲

هدف:
تعیین وظایف و نقش آفرینی هر یک از دستگاه های پیگیری نظام در تحقق شعار سال 1402 با الگوگیری از تجارب سایر کشورها در این زمینه.

مأموریت:
ارتقاء مفاهمه بین دستگاهی در شرایط مختلف به منظور ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه جهت حصول و استفاده بهینه از منابع و استخدام ابزار مناسب پس از شناسایی و سازماندهی مناسب.