امضای تفاهم نامه معاونت صدا با موسسه گنجینه یاران سما

انعقاد تفاهم نامه همکاری اندیشکده سما با شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی سازمان تجارت ایران

مشـاور پژوهش و نوآوری مدیـرعامل “ اندیشکده سمـا ” منصـوب شـد

مشـاور امور راهبردی مدیـرعامل “ اندیشکده سمـا ” منصـوب شـد

مشـاور اصنـاف مدیـرعامل “ اندیشکده سمـا ” منصـوب شـد

انعقاد تفاهم نامه همکاری اندیشکده سما با فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

اولین همایش نقش تجارت خصوصی در تحقق شعار سال

(مهارتورم، رشد تولید)

با رویکرد قضائی

سالن اجلاس -28 شهریور ۱۴۰۲

هدف:
تعیین وظایف و نقش آفرینی هر یک از دستگاه های پیگیری نظام در تحقق شعار سال 1402 با الگوگیری از تجارب سایر کشورها در این زمینه.

مأموریت:
ارتقاء مفاهمه بین دستگاهی در شرایط مختلف به منظور ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه جهت حصول و استفاده بهینه از منابع و استخدام ابزار مناسب پس از شناسایی و سازماندهی مناسب.