موسسه حسابداری و خدمات مالی گنجینه سما ارائه دهنده کلیه امور مشاوره ای در حوزه های مختلف خدمات مالی و حسابداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی در سطوح مختلف داخلی و بین المللی، بطور ادواری به امور حسابداری و بازرسی شرکت‌ها اشتغال می ورزد. این موسسه حسب تقاضای مشتریان نسبت به صدور گزارش های حسابداری و حسابرسی به زبان انگلیسی که مورد نیاز بانک های مستقر در خارج از کشور می باشند اقدام می نماید.

اولین همایش نقش تجارت خصوصی در تحقق شعار سال

(مهارتورم، رشد تولید)

با رویکرد قضائی

سالن اجلاس -28 شهریور ۱۴۰۲

هدف:
تعیین وظایف و نقش آفرینی هر یک از دستگاه های پیگیری نظام در تحقق شعار سال 1402 با الگوگیری از تجارب سایر کشورها در این زمینه.

مأموریت:
ارتقاء مفاهمه بین دستگاهی در شرایط مختلف به منظور ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه جهت حصول و استفاده بهینه از منابع و استخدام ابزار مناسب پس از شناسایی و سازماندهی مناسب.