گروه توسعه و فناوری ارتباطات سما حدود ده سال است که در زمینه فناوری های دیجیتال فعالیت می کند . تجربه این سالها به ما نشان داده است که رسانه های دیجیتالی می توانند نقشی محوری در افزایش کیفیت زندگی در دنیای امروز داشته باشند. دقیقاً همین دیدگاه بود که ما را واداشت تا وارد عرصه فناوری شویم.
گروه توسعه و فناوری  ارتباطات سما متشکل از تکنسین های حرفه ای در زمینـــه های مختلف مانند طراحی وب سایت ، طراحی گرافیکی ، طراحی اپلیکیشن ، SEO و غیره است. مجموعه حرفه ای آنها را در گروه های برتر قرار داده است.

اولین همایش نقش تجارت خصوصی در تحقق شعار سال

(مهارتورم، رشد تولید)

با رویکرد قضائی

سالن اجلاس -28 شهریور ۱۴۰۲

هدف:
تعیین وظایف و نقش آفرینی هر یک از دستگاه های پیگیری نظام در تحقق شعار سال 1402 با الگوگیری از تجارب سایر کشورها در این زمینه.

مأموریت:
ارتقاء مفاهمه بین دستگاهی در شرایط مختلف به منظور ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه جهت حصول و استفاده بهینه از منابع و استخدام ابزار مناسب پس از شناسایی و سازماندهی مناسب.